Poporodní dula Kristýna Hrdinová

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvod
 2. Ochraně soukromí a osobních údajů věnuji velkou pozornost. Osobní údaje zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známým pod zkratkou GDPR (dále jen: „GDPR”).

 3. Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR (dále jen „správce“)
  • Jméno: Kristýna Hrdinová
  • Sídlo: Červený vrch 464, 664 84 Zastávka
  • IČ: 10668179
  • E-mail: k.hrdinova@seznam.cz
 4. Kategorie osobních údajů
 5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu Vy (dále jen „subjekt“) přímo poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky subjektu nebo při návštěvě webových stránek správce, kterými mohou být:

  • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa,
  • kontaktní údaje – email, telefon,
  • platební údaje – číslo bankovního účtu,
  • údaje z komunikace se subjektem údajů – emailová neb písemná korespondence obsahující osobní údaje,
  • údaje ze smluv uzavřených se subjektem údajů – dokumenty v písemné nebo datové podobě obsahující osobní údaje,
  • údaje z dotazníků – dokumenty v písemné nebo datové podobě obsahující osobní údaje,
  • údaje z protokolárních souborů serverů – IP adresa přístupu, URL adresa přístupu, datum a čas přístupu, kód http odpovědi, přenášené množství dat, použitý prohlížeč, použitý operační systém, dále
  • údaje z webového prohlížeče návštěvníků webových stránek – IP adresa přístupu, URL adresa přístupu, datum a čas přístupu, použitý prohlížeč, použitý operační systém, použité zařízení a údaje o jejich vlastnostech poskytované prohlížečem, cookies,
  • identifikační údaje sociálních sítí – identifikátory umožňující propojení aplikací, email apod.
 6. Zdroje osobních údajů
 7. Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů:

  • ze smluv uzavřených mezi subjektem a správcem
  • z dotazníků vyplněných subjektem – zdravotní indikace nebo kontraindikace poskytované služby
  • aplikace pro registraci příznivce či zájemce o odběr newsletterů (adresní údaje, kontaktní údaje), nebo
  • emailové, telefonické nebo jiné písemné nebo osobní komunikace apod.

  Správce dále získává osobní údaje automatizovaně z protokolárních souborů serverů a z údajů poskytovaných webovým prohlížečem návštěvníků webových stránek v rozsahu pro řešení kybernetických incidentů (prošetření narušení bezpečnosti) a bežného monitoringu provozu.

 8. Účel a právní důvody zpracování osobních údajů
 9. Správce získává osobní údaje za následujícími účely s uvedenými právními důvody:

  • za účelem plnění smlouvy mezi subjektem a správcem, právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR automaticky u subjektů, kteří uskutečnili objednávku vůči správci, a na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR u ostatních subjektů, v obou případech může subjekt souhlas kdykoli ukončit písemným vyslovením nesouhlasu,
  • za účelem plnění zákoných daňových a účetních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 10. Doba uchovávání údajů
 11. Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 12. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 13. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 14. Vaše práva
 15. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 16. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 17. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečná přístupová hesla, oddělené ukládání anonymizace osobních dotazníků a jejich oddělené ukládaní od adresních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 18. Závěrečná ustanovení
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.